top of page

Regulamin systemu kwalifikacji on-line 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy dokument jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”). 

1.2 Regulamin, w oparciu o Ustawę oraz rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm (dalej: Prawo Telekomunikacyjne”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego w domenie www.dopplerinstytut.pl przez Użytkowników. 

1.3 Regulamin określa w szczególności warunki kwalifikacji on-line, dostęp do treści zawartych na stronie internetowej Serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego. 

1.4 Właścicielem Serwisu znajdującego się pod adresem www.venaclinic.pl jest Administrator – Przychodnia Vena Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-877) przy ul. Smolna 3c, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000982760, NIP: 585-149-81-61, REGON: 522641172

1.5 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działania Serwisu należy kierować na adres email: kontakt@venaclinic.pl, natomiast przesyłki pocztowe należy kierować na adres: ul. Smolna 3c, 81-877 Sopot. 

 

2. DEFINICJE 

2.1. Administrator/Doppler – Przychodnia Vena Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-877) przy ul. Smolna 3c, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000982760, NIP: 585-149-81-61, REGON: 522641172

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje kwalifikacji on-line za pośrednictwem Serwisu, 

2.3. Serwis – strona internetowa zarejestrowana pod adresem: www.venaclinic.pl na której zamieszczono niniejszy Regulamin, za pomocą którego Użytkownik może wypełnić Formularz online a następnie go wysłać, 

 

 

2.4. Kwalifikacja – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora i podmioty wykonujące zawód medyczny współpracujące z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, na rzecz Użytkowników, polegająca na zakwalifikowaniu Użytkownika, na podstawie danych przesłanych przez niego wraz z Formularzem online do wykonania Świadczenia zdrowotnego, która następuje po wysłaniu i odebraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, 

2.5. Świadczenie zdrowotne – usługa służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, złożone z określonej procedury zdrowotnej, wymaganej do zrealizowania danego świadczenia medycznego, 

2.6. Podmiot leczniczy – Administrator lub podmiot wykonujący zawód medyczny współpracujący z Administratorem, 

2.7. Placówka – miejsce wykonywania działalności leczniczej przez Podmiot Leczniczy pod adresem: ul. Smolna 3c, 81-877, Sopot. 

2.8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykonywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną, 

2.9. Formularz on-line – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik podaje swoje dane osobowe i kontaktowe, opisuje dolegliwości, zaznacza miejsce wystąpienia schorzenia, wysyła dokumentację lekarską i fotograficzną w celu dokonania Kwalifikacji, 

2.10. Zgłoszenie – pojedynczy przypadek medyczny wysyłany przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza online, który przekazywany jest do Podmiotu leczniczego, 

2.11. Regulamin – niniejszy «Regulamin systemu kwalifikacji on-line Przychodnia Vena Clinic sp. z o.o.»

 

3. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

3.1. Administrator zapewnia Użytkownikom połączenie z Podmiotem leczniczym poprzez Środki komunikacji elektronicznej w celu ułatwienia komunikowania się Użytkowników z Podmiotem medycznym. 

3.2. Kwalifikacja polega na analizie i weryfikacji przez Podmiot leczniczy Zgłoszenia wysłanego przez Użytkownika za pomocą Formularza on-line, lub e-mailem, po której Użytkownik otrzymuje informację zwrotną z proponowanym terminem wizyty diagnostycznej, konsultacji, zabiegu, widełkami cenowymi odnoszącymi się do proponowanej wizyty diagnostycznej, konsultacji, zabiegu, oraz o ewentualnych dodatkowych badaniach, jakie należy wykonać przed terminem wizyty. 

 

3.3. Dokonanie Kwalifikacji przed Podmiot leczniczy nie jest równoznaczne z umówieniem Świadczenia zdrowotnego i nie stanowi zawarcia umowy o realizację Świadczenia zdrowotnego. 

 

4. ZASADY KWALIFIKACJI ON-LINE 

4.1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. 

4.2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu na etapie przesyłania przez Użytkownika Formularza on-line lub e-maila jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. 

4.3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Świadczenia zdrowotnego możliwe jest jedynie po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu Formularza on-line. 

4.4. Formularz on-line lub e-mail, żeby został uznany za element prawidłowo wysłanego Zgłoszenia, powinien zawierać: 

4.5.1. imię i nazwisko Użytkownika, 

4.5.2. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) Użytkownika, 

4.5.3. oznaczenie miejsca/miejsc, w których wystąpiło schorzenie, wybierając pozycję z predefiniowanej listy, 

4.5.4. zdjęcia nóg wykonane w czterech ujęciach

4.5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od: 

4.6.1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

4.6.2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Administratora, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Administratora, 

4.6.3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Użytkownika i Administratora, 

4.6.4. dostarczania przez lub do Serwisu treści, które naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Administratora stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z wszelkich kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Użytkownika do lub przez systemy informatyczne Administratora z naruszeniem pkt 4.6.4 powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Administratora przez osoby trzecie. 

4.7. Administrator przyznaje Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu w celu korzystania z Kwalifikacji. 

4.8. Świadczenia zdrowotne świadczone są na podstawie informacji i dokumentacji dostarczonych przez Użytkownika. 

4.9. Użytkownik opisując swój problem i wysyłając Zgłoszenie poprzez wypełnienie Formularza on-line lub przez e-maila, za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przekazanie pełnej treści Zgłoszenia Podmiotowi leczniczemu. 

4.10. Użytkownik zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich informacji i okoliczności, mogących mieć znaczenie dla udzielanych Świadczeń zdrowotnych. 

4.11. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd Podmiot leczniczy. 

4.12. Informacje oraz dokumentacja dostarczana przez Użytkownika stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417). 

4.13. Placówka medyczna dokonuje Kwalifikacji po otrzymaniu Zgłoszenia. 

4.14. Po dokonaniu Kwalifikacji, pracownik recepcji Vena Clinic, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, kontaktuje się telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail z Użytkownikiem, celem przekazania informacji o możliwym terminie Świadczenia zdrowotnego w Placówce („Ustalenie Terminu”). 

4.15. Administrator nie przyjmuje zadatku powyżej z góry, tj. przed Kwalifikacją i Ustaleniem Terminu. 

4.16. Administrator może odmówić wykonania Świadczenia zdrowotnego, w szczególności, jeśli uzna, że wybrane przez Użytkownika Świadczenie zdrowotne nie jest dla niego właściwe z medycznego punktu widzenia lub Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, godzi w interesy Administratora lub podejmuje działania zabronione prawem lub Regulaminem. 

4.18. Obowiązującym językiem komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Podmiotem leczniczym jest język polski, chyba że ustalony zostanie inny język. 

 

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, jak i z przyczyn niezależnych od Administratora. 

5.2. Podmiot leczniczy nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do systemów teleinformatycznych Administratora. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Administrator może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu. W takim przypadku Administrator ani Podmiot leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Serwisu. 

5.3. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług medycznych. 

5.4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług medycznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 

5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z Serwisu przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika uzyskała dostęp do Serwisu. 

5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z: 

5.7.1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje, 

5.7.2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych, 

 

 

5.7.3. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika, 

5.7.4. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, 

5.7.5. utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, 

5.7.6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu, 

5.7.7. oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako spam, 

5.7.8. niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu, w szczególności zasad przesyłania Zgłoszeń. 

5.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub stronom trzecim w wyniku nieprawidłowego użycia Serwisu lub niemożności korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp. 

5.8. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tejże zmianie Administratora, w przypadku zmiany adresu e-mail pod rygorem uznania wiadomości wysłanych na poprzedni adres za skutecznie doręczonych. 

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

6.1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. może odstąpić od Kwalifikacji, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia wysłania Zgłoszenia („Termin na Odstąpienie”), chyba, że złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.13. powyżej. 

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci realizacji usługi Kwalifikacji, o którym mowa w pkt 6.3. powyżej może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

7. REKLAMACJE 

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania pytań, uwag i reklamacji w związku z korzystaniem z Serwisu. 

7.2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz uwagi i pytania należy przesłać na adres e-mail: venaclinic.pl@gmail.com , wraz ze wskazaniem: 

7.2.1. danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, w szczególności podanie imienia, nazwiska i adresu elektronicznego, 

7.2.2. zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem, 

 

 

7.2.3. określenie oczekiwań Użytkownika wobec Administratora, Podmiotu leczniczego i proponowanego sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń. 

7.3. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

8. NARUSZENIE ZASAD PRZEZ UŻYTKOWNIKA 9.1. Administrator ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu i/lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

9. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

9.1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu i Usługi medycznej: 

9.1.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5, 

9.1.2. dostęp do poczty elektronicznej, 

9.1.3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników są określone w Polityce Prywatności i Polityce Cookies dostępnych pod adresem: https://www.dopplerinstytut.pl/Polityka-prywatnosci-i-polityka-plikow-cookies.pdf 

10.2. Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do treści publikowanych w Serwisie. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Administrator jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu. 

10.4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu. 

10.5. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Administratora poprzez wypowiedzenie Umowy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z pkt. 10.4 powyżej. 

10.6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1/10/2022 r. 

bottom of page